Ampliació EDAR Pinedo II (València)
Ampliació de la EDAR Pinedo II:
- Tractament biològic (200.000 m3/d): Fluxe pistó amb recirculació interna per eliminació de nitrògen
- Tractament terciari de Pinedo I + Pinedo II (350.000 m3/d): físic-químic + decantació lamelar + filtració per gravetat amb sorra + desinfecció UV.
- Tractament de fangs: flotació de fangs en excés, digestió anaeròbia, deshidratació amb centrífugues.